güncel..

BEBEĞİN ANNE KARNINDAKİ GELİŞİM SÜRELERİ

Bebeğin Anne Karnındaki Gelişim Süreçleri  (dölüt): ilk 2 hafta (embriyon): 8. haftaya kadar (fetus ): 3. aydan doğuma kadar1 ay Henüz anne rahmine yeni yerlesme sürecidir.  Anne rahmi ile gebelik arasında damarsal bağlantı başlamıştır.  Bebeğin bas ve organları henüz taslak halindedir.  Kalp ve temel damar sistemi oluşmuş ve 5 haftada kalp atmaya başlamıştır. 2 ay : Organogenez olarak adlandırılan organların teşekkül devresidir.  Tüm organlar taslak halindedir.  Bu devrede dış etkenlere maruz kalınırsa bebekte zarar meydana gelme ihtimali olan devredir.  Bu evrede ayrıca üç ayrı hücre tabakası gelişir: En dıştaki tabaka Ektoterm: Sinir sistemi ve deri. Ortadaki tabaka Mezoderm: İskelet ve kaslar. En içteki tabaka Endoderm: Sindirim sistemi ve yaşam için önemli olan organlar.3 -4 ay : Minyatür bir insan seklini almış olan bebekte dış organlar teşekkül etmiştir.  Omurga son seklini almaktadır.  3 ay sonunda omurga da kapanır.  Büyüme devresi başlamıştır 5 ay : Ortalama ağırlığı 500 gr civarındadır.  Bebek hareketleri anne tarafından hissedilir.  Henüz organlar büyüme devresindedir.  Vücudunda ayva tüyleri büyümeye baslar.  Saçlar çıkmaya baslar.6 ay: Saçlara ilaveten kas ve kirpikler gelişmeye baslar. Akciğerleri halen gelişmemiştir. Gözleri açılmaya baslar.  Ortalama 750 gr civarında ağırlığı mevcuttur.7 ay : Akciğerlerde nefes almayı sağlayan surfaktan adındaki madde üretilmeye baslar.  Doğum gerçekleşirse yoğun bakim şartları ile yasayabilir.  Ortalama 1000 gr c...

DİL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİDİL GELİŞİMİ Genel bir kabul olarak dil gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak ortaya çıkar Fiziksel gelişimle birlikte bilişsel gelişim, dil gelişimine zemin hazırlanmaktadır. Düşünce ve dil gelişimini birbirinde soyutlamak mümkün değildir.  Her ikisi de birbirini tamamlayan ve birbirine paralel giden gelişmelerdir. Bebekler 12 aylıkken ilk anlamlı sözcüklerini söylerler, 12 ayın sonunda bebeklerin sözcük dağarcığında ortalama 3, 18 ayın sonunda 20 kadar sözcük bulunmaktadır.  2 yaş sonunda sözcük sayısı 200 civarındadır, 5 yaş sonrasında 2000 i bulur. Bütün insan dillerinin bazı ortak karakteristikleri vardır Sözcüklerin ve cümlelerin ardı ardına sıralanması gibiDil Gelişimini Etkileyen Faktörler Duyusal ve fiziksel engel Zihinsel engel Olgunlaşma Duygusal durum Güdüleme uyarım ve teşvik Diğer çevresel etkenlerDİL GELİŞİMİNDE FARKLI KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Davranışçı görüş Dil herhangi bir şeyin öğrenildiği gibi öğrenilir Dilin kazanılmasında pekiştireç ve tekrar önemlidirBiyolojik Temelli Görüş (Psikolinguistik Kuram) Chomsky ve Lenneberg Dil gelişimini biyolojik temellere bağlayan görüştür. Chomsky’nin kuramına göre insanlar doğuştan dil öğrenebilmek için özel bir mekanizmaya sahiptirler. Bu mekanizma sayesinde çocuk çevresinde konuşulan dili içselleştirir, kurallarını anlar, öğrenir ve daha sonrada uygun dil kuralları ile konuşmayı başarır. Bu kurama göre yeni öğrenilen her ifade linguistik mekanizmada 2 yapıya sahiptir. 1-Temel Yapı: Kavramların düşünsel düzeyi 2-Yüzeysel Yapı: Konuşulan söz...

BİLİŞSEL GELİŞİM

AHLAK GELİŞİMİAHLAK NEDİR? AHLAK: Bireyin doğru ile yanlışları ayırmasını sağlayan ilke ve değerler bütünüdür Ahlak gelişimi, kişilik gelişiminin en önemli öğelerinden biri olup çocuğun toplumsallaşma süreci içinde neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bir bilinç geliştirmesiyle ilgilidir.  Ahlaki gelişimle birlikte kişinin,toplumun kuralları ve gelenekleri çerçevesinde kendisini denetleyebilmesi beklenir.  Kişi toplumsal kurallara uygun bir şekilde kendini denetleyebiliyorsa içten-denetimli, çevresindeki kişilerin etkisiyle karar veriyorsa dıştan-denetimli olduklarını göstermektedir. Öğrenciler öğretmenlerin varlığına bağlı olmaksızın, gerekli olduğunu düşündükleri için kurallara uyuyorlarsa içten-denetimli bir anlayış gösteririler.Ahlak gelişimi konusunda birbirinden farklı görüşler vardır: Freud’un psikanalitik yaklaşımına göre, ahlaki yargı ve standartlar fallik dönemin sonuna doğru anne veya babayla özdeşleşme sonucunda ortaya çıkar. Davranışçı yaklaşıma göre, çocuk ahlaki yargıları şartlanma yoluyla kazanmaktadır.  Örneğin: Bir çocuk resim yaptığı zaman ödüllendiriliyorsa, bu davranışı doğru görecek ve yapmaya devam edecektir.  Hoş görülmeyen davranışları ise yanlış olarak kabul edecektir. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre ise ahlaki ilkeler model alma yoluyla kazanılmaktadır. Örneğin: Çocuğun yalan söylemeye karşı tavrı babasını taklit yoluyla oluşabilmektedir. Kohlberg ahlak gelişiminde daha çok adalet kavramı üzerinde durmuş ve ahlak gelişimini üç düzeye ayırmıştır.  Her düzeyde iki dönem olmak üzere toplam altı döne...

AHLAK GELİŞİMİ

AHLAK GELİŞİMİAHLAK NEDİR? AHLAK: Bireyin doğru ile yanlışları ayırmasını sağlayan ilke ve değerler bütünüdür Ahlak gelişimi, kişilik gelişiminin en önemli öğelerinden biri olup çocuğun toplumsallaşma süreci içinde neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bir bilinç geliştirmesiyle ilgilidir.  Ahlaki gelişimle birlikte kişinin,toplumun kuralları ve gelenekleri çerçevesinde kendisini denetleyebilmesi beklenir.  Kişi toplumsal kurallara uygun bir şekilde kendini denetleyebiliyorsa içten-denetimli, çevresindeki kişilerin etkisiyle karar veriyorsa dıştan-denetimli olduklarını göstermektedir. Öğrenciler öğretmenlerin varlığına bağlı olmaksızın, gerekli olduğunu düşündükleri için kurallara uyuyorlarsa içten-denetimli bir anlayış gösteririler.Ahlak gelişimi konusunda birbirinden farklı görüşler vardır: Freud’un psikanalitik yaklaşımına göre, ahlaki yargı ve standartlar fallik dönemin sonuna doğru anne veya babayla özdeşleşme sonucunda ortaya çıkar. Davranışçı yaklaşıma göre, çocuk ahlaki yargıları şartlanma yoluyla kazanmaktadır.  Örneğin: Bir çocuk resim yaptığı zaman ödüllendiriliyorsa, bu davranışı doğru görecek ve yapmaya devam edecektir.  Hoş görülmeyen davranışları ise yanlış olarak kabul edecektir. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre ise ahlaki ilkeler model alma yoluyla kazanılmaktadır. Örneğin: Çocuğun yalan söylemeye karşı tavrı babasını taklit yoluyla oluşabilmektedir. Kohlberg ahlak gelişiminde daha çok adalet kavramı üzerinde durmuş ve ahlak gelişimini üç düzeye ayırmıştır.  Her düzeyde iki dönem olmak üzere toplam altı döne...

KİMLİK GELİŞİMİ

KİMLİK GELİŞİMİ *James Marcia *Başarılı Kimlik Statüsü: Bunalım geçirmemiş ve bir karara varmış Sorunlarını çözmüş *İpotekli Kimlik Statüsü Bunalım yaşamamış ama bir karara varmış ama bu karar daha çok anne babaların kararı Bağımsız karar vermelerine izin verilmemiş *Moratoryum Kimlik Statüsü Bunalım yaşıyor ama çözüm bulamıyor Kişi işlerini askıya alıyor başıboş dolaşıyor *Dağınık Kimlik Statüsü Bunalım yaşamamış kararda verilmemişKimlik Bocalamasına Yol Açan Etmenler 1-Düşünce sistemindeki değişiklikler 2-Cinsel rollerdeki değişmeler 3-Meslek seçimine yönelmeKONU TEKRARINI UNUTMA

ERİKSON PSİKOSOSYAL GELİŞİM

ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMI Kişiliğin oluşumunda,biyolojik etkenler ile birlikte sosyal çevre de (toplumsal etmenler) önemlidir. Erikson da Freud gibi gelişimde kritik dönemler olduğuna inanmaktadır. Her dönem de atlatılması gereken bir kriz,bir çatışma bulunmaktadır. İnsanların sağlıklı bir kişilik kazanmalarında bu krizlerin ya da çatışmaların başarılı olarak atlatılması önem taşımaktadır. Kriz tam olarak çözümlenemezse,yaşamın daha sonraki dönemlerinde bu kriz devam eder ve çözümleninceye kadar devam eder. Erikson,Freud’dan farklı olarak,kişilik gelişiminde sadece 0-6 yaş döneminin önemli olduğu değil,kişilik gelişiminin yaşam boyu devam ettiğini ileri sürmüştür. Sağlıklı kişilik gelişimi için olumlu olarak çözümlenmesi gereken krizler ve bunların yer aldığı dönemlerin özellikleri 1.Evre:Güvene Karşı Güvensizlik(0-1): Bebekler çevredeki dünyaya güvenebilecekleri ya da güvenemeyeceklerine ilişkin temel duygular edinirler. Çocuğu dünyasında,anne ya da bakıcısı birinci derecede önemlidir. İhtiyaçlarını giderirken annenin çocuğu sevmesi,okşaması,sıcaklığını hissettirmesi,ilgilenmesi,çocuğun gerek kendisine,gerekse çevresine güven duygusunun temellerini atmaktadır. Annesinin kendini sevdiğinden, bırakmayacağından emin olan çocuk,annesine,çevresindeki dünyaya güvenir. Çocukta,iyimserlik ve mutlu olmanın temelleri atılır. Sonuç olarak çocuk,kendini sevilmeye değer bulur. Verileni alırken bir yandan da verebilmek için gerekli benlik temelini oluşturur. Aksi durumda ise,annenin yada yerine geçen yetişkin tarafından reddedilen,soğuk davranılan,ihti...

SAVUNMA MEKANİZMALARI

SAVUNMA MEKANİZMALARISAVUNMA MEKANİZMALARI Çatışma ve çatışma türleri 1-Yaklaşma-yaklaşma: Hangisini seçsem, hokkabaza mı gitsem, sınava mı gitsem 2-Kaçınma-kaçınma: Dişimin ağrımasını istemiyorum, dişçiye gitmekten de korkuyorum, okula gitmek istemiyorum ama sınıftada kalmak ,istemiyorum 3-Yaklaşma-kaçınma: Şişmanlamaktan korkuyorum ama güzel yemek görünce dayanamıyorum, seviyorum ama gururumu incitti barışmam o gelsin yalvarsınSavunma Mekanizmaları İdin istekleri ve süperegonun baskıları ile, idin ve superegonun dengesini sağlayabilmek için egonun oluşturduğu egonun kendisini iyi hissetmesini sağlayan tepkilerdir 1-Hayal kurma ile avunma: Bireyin arzu ve isteklerini gerçekleştiremediği, doyumsuz kaldığı durumlarda hayal kurarak doyum sağlamaya çalışmasıdır. Piyango çıktığı hayal etme, bir jeep sahibi olma hayali 2-Bastırma: Doyumsuz kalan bir ihtiyacın yarattığı durumdan kurtulmak için o ihtiyacı görmezlikten gelme biliçli ise supresyon bilişsizse represyon Kardeşini kıskandığı halde kıskanmıyorum deme 3-Mantığa bürünme (bahane bulma): Kişisel yetersizliklerle gerçekleştiremediği durumlardaki başarısızlığını mazur göstermek için akla uygun ama doğru olmayan nedenler üretmesi Kedi uzanamadığı ciğere mundar der, kpss kalkmalı, böyle eğitim sistemi olmaz 4-Polyanacılık: Hayal kırıklığı yaratan olaylarda hep iyi bir taraf görme bir nevi olumlu bahane bulma Yenildik ama ezilmedik, başaramadım ama olsun sınav tecrübem oldu, her işte bir hayır vardır 5-Yansıtma(projeksiyon): Bireyin kendinde olan hoş görülmeyen duyguları başkasına atfetmesi Ayşe sürekli benimle yarışıyor 6-Ödünleme(telafi): Bireylerin kendini zayıf gördü...

FREUD PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM

SIGMUND FREUD Topografik kişilik kuramı Yapısal kişilik kuramı Psikoseksüel gelişim kuramıTOPOGRAFİK KİŞİLİK KURAMI Bilinç Bilinç öncesi Bilinçdışı YAPISAL KİŞİLİK KURAMI İd Ego Superegoİd:Ego: Mantıklı düşünme ve gerçekçi değerlendirmeler yapabilme özelliğine sahiptir. İçgüdülerin hangi şekilde doyurulacağına karar verir. İd zevk ilkesine göre işlerken, ego gerçeklik ilkesine uygun çalışmaktadır.Süper ego: Süper egonun başlıca görevleri, id’den gelen kabul edilemeyecek dürtüleri bastırmak, egoyu ahlaki amaçlara yöneltmeye çalışmak ve kusursuz olmaya çabalamaktır. İd’i çok baskın olan bir kişi, toplumsal kurallara duyarsız, sadece kendi isteklerini tatmin etmeyi düşünen biri olabilir.   Süper egosu gelişmiş olan bir kişi ise, utangaç, kızgınlığını ve cinsel arzularını sürekli bastıran biri olarak karşımıza çıkabilir.  Psikopatik kişilik bozukluklarında ve işlediği suçlardan dolayı pişmanlık duymayan kimselerde süper egonun yetersizliği söz konusu olmaktadır. Freud insanların gelecekteki kişilik yapılarını oluşturan bazı psikoseksüel dönemlerden geçtiğini öne sürmektedir.PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM KURAMIORAL DÖNEM  Bu dönem id'in egemenliği altındadır.  Doğal dürtülerin hemen doyurulması, gerginliğin hemen giderilmesi çocuğun en başta beklentisidir.  Çocuk dışardan verilecek bakıma tümden bağımlı ve çaresizdir.  Çocuk ancak kendine verebilecek bir annenin varlığıyla yaşamını sürdürebilir. Çocuğun bu dönemde kazandığı ilk toplumsal işlev, alma...

TEMEL KAVRAMLAR

KPSS PUANI GENEL YETENEK X 0,3 GENEL KÜLTÜR X 0,3 EĞİTİM BİLİMLERİ X 0,4EĞİTİM BİLİMLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 12 SORU ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 30 SORU REHBERLİK 18 SORU PROGRAM GELİŞTİRME 12 SORU ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 30 SORU ÖLÇME DEĞERLENDİRME 18 SORU  TOPLAM 120 SORUGELİŞİM PSİKOLOJİSİ GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİMİN BİYOLOJİK VE ÇEVRESEL TEMELLERİ GELİŞİMİN İLKELERİ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GELİŞİM GÖREVLERİ FREUD’UN KİŞİLİK KURAMI ERİKSONUN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI AHLAK GELİŞİMİ KURAMLARI BEDENSEL BÜYÜME VE GELİŞİM DEVİNSEL GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ VYGOTSKY NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI DİL GELİŞİMİGELİŞİM GELİŞİM NEDİR?GELİŞİM GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI BÜYÜME OLGUNLAŞMA ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUK KRİTİK DÖNEM GELİŞİM GÖREVLERİBÜYÜME Bireyin fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutundaki değişikliklerdir. Boy artışı, ağırlığın artışıOLGUNLAŞMA Genetik yapı ve çevrenin etkileşimi sonucu bireylerde görülen biyolojik değişikliklere olgunlaşma denir. Organizma fizyolojik olarak bir davranışı, bir işi yapabilecek hale geldiğinde olgunlaşma gerçekleşmiştir.ÖĞRENME Yaşantı sonucu kazanılan nispeten kalıcı davranış değişikliğidir Piyano çalma için gerekli öğrenme yaşantıları HAZIRBULUNUŞLUK Yeni bir öğrenme durumunda , bireyin sahip olduğu özelliklerin tümünü kapsarKRİTİK DÖNEM Bireyin belir...

KPSS YARIŞMASI...

            ŞİMDİLİK ASKIYA ALINMIŞTIR..